AW Risicojeugd (bovenregionaal)

Regio: Bovenregionaal

De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) werkt aan een integrale aanpak voor risicojongeren. Deze doelgroep is klein. De werkplaats werkt daarom landelijk, met oog voor regionale verschillen. Risicojongeren hebben meestal eerder hulpverlening gehad – zonder voldoende effect – en/of mijden hulp. Met twee projecten wil de werkplaats zorgen dat deze jongeren de best passende zorg krijgen: bejegening van jongeren en integraal samenwerken.

Lees verder

Nieuws

Jongeren in georganiseerde misdaad

4 december 2023

In de praktijk is veel kennis aanwezig over het voorkomen van betrokkenheid van jongeren bij zware criminaliteit en georganiseerde misdaad. In de wetenschappelijke literatuur is deze kennis echter niet vindbaar. De Academische Werkplaats Risicojeugd bracht deze onvindbare kennis in kaart, samen met Garage020. Lees meer >

Terugblik: Conferentie kleinschaligheid

18 september 2023

Tijdens de conferentie ‘Kleinschaligheid: Werk in uitvoering’ gingen relevante partijen in gesprek over kleinschaligheid in de Jeugdhulp. Om daarmee dichterbij liefdevolle en zo thuis mogelijke zorg en onderwijs op maat te komen voor elke jongere. De conferentie werd georganiseerd door het Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp, samen met RKJ Friesland, AW Risicojeugd, ExpEx, Jeugdzorg Nederland, VNG en Ministerie OCW en VWS. Lees meer >

Werkwijzebeschrijving integraal specialistisch samenwerken

11 mei 2023

Hoe ziet een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek er in de praktijk uit? Met deze vraag gingen onderzoekers van LUMC Curium en GGZ Rivierduinen, in samenwerking met de Werkplaats SAMEN en de Academische Werkplaats Risicojeugd, aan de slag in het project ‘De specialist dichterbij?!’ Ze bundelden de resultaten in een werkwijzebeschrijving over integraal specialistisch samenwerken. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

ouders en jongeren

Kennisvoucher: LOL-training zelfredzaamheid voor ouders en jongeren

In deze training leren jongeren met een migratieachtergrond om beter voor zichzelf op te komen, stil te staan bij hun talenten en valkuilen, positiever over zichzelf te denken en tijdig om hulp te vragen. Ouders die deelnemen leren hoe ze moeilijke momenten en taboes in de opvoeding bespreekbaar maken en waar ze om hulp kunnen vragen. Wil je meer weten over de training, die met een kennisvoucher kan worden aangevraagd? Lees hier meer en bekijk de vlog. Lees meer >

jongere met capuchon op laptop

Kennisvoucher: meetinstrument Bejegening

Hoe kun je kwetsbare (risico-)jongeren het beste ondersteuning? Het meetinstrument Bejegening brengt de relatie in kaart tussen bejegening en gedragsverandering. Die informatie helpt enerzijds gemeenten om beter te sturen op de kwaliteiten van professionals. Anderzijds kunnen professionals zelf gerichter aandacht besteden aan aspecten van professionaliteit, en zo bijvoorbeeld ‘hulpweigeraars’ beter bereiken. Instellingen en gemeenten die zich richten op zorg en veiligheid kunnen een kennisvoucher aanvragen en gebruik maken van het instrument. Lees meer >

man uit vlog

Kennisvoucher: LOL-training cultuursensitieve kennis voor professionals

Wil jij als jeugdprofessional je cultuursensitieve kennis vergroten en beter handelen als je samenwerkt met gezinnen met een migratieachtergrond? Deze online trainingen kunnen je daarbij helpen. Organisaties kunnen de trainingen nu aanvragen via een kennisvoucher. Meer weten? Bekijk de vlog. Lees meer >

Jeugdzorg legt fundament voor verminderen gedwongen afzonderen

Het project ‘Ik laat je niet alleen’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd heeft een tussenrapportage opgeleverd met daarin resultaten van metingen die bij JeugdzorgPlus-instellingen het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Een belangrijke aanbeveling die de rapportage biedt, is om de brede definitie van gedwongen afzonderen te blijven omarmen en om verder te werken aan alternatieven via onder meer een lerend netwerk. Lees meer >

Monitoring van risicojeugd

De vrijheidsbeneming van jongeren wordt op dit moment ten uitvoer gelegd in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Vanuit de noodzaak en de wens om de vrijheidsbeneming van justitiële jongeren anders in te richten, wordt vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) uitgevoerd, met onder andere een aantal proeftuinen.  Lees meer >

Gezinsgericht werken in de JJI, jeugdzorgplus en residentiële jeugdzorg

Het gezin speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Justitiële Jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp voor jongeren die niet vanwege een strafbaar feit zijn geplaatst) willen daarom ouders intensiever betrekken bij het verblijf en de behandeling van hun kind in de inrichting. Lees meer >

Contact

Programmaleider
Sanne Pronk
s.pronk@amsterdamumc.nl

Directeur AWRJ
Eva Mulder
e.mulder1@amsterdamumc.nl

Website
www.awrj.nl

Publicaties

Jongeren in georganiseerde misdaad
Werkwijzebeschrijving integraal specialistisch samenwerken
De rol van de gemeente bij een integrale aanpak voor risicojeugd

Partners

Hogeschool Leiden
Hogeschool Windesheim Flevoland
Amsterdam UMC - locatie VUmc
Leids Universitair Medisch Centrum
Erasmus Universiteit Rotterdam
Pluryn
Forensisch Centrum Teylingereind
Gemeente Amsterdam
Gemeente Almere
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
ExpEX
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Rijks Justitiële Jeugdinrichting Spijkenisse
Samen Veilig Midden Nederland - Trainingscentrum
Stichting Curium