Trendbreuk (Zuid-Limburg)

Hoe kunnen we de kansen voor kinderen en jongeren in Zuid-Limburg langdurig vergroten? Dat is de centrale vraag binnen de werkplaats Trendbreuk (Zuid-Limburg). De werkplaats wil de huidige achterstanden van Limburgers verkleinen en zo een trendbreuk realiseren waar de volgende generatie van profiteert. De werkplaats richt zich specifiek op de jeugd; de (wens)ouders van de toekomst. Om daarmee een doorbraak te realiseren in de intergenerationele overdracht van (gezondheids)achterstanden.

Projecten

  1. MBO-studenten gaan voor een kansrijke toekomst!
  2. Uithuisplaatsingen: Hoe kan het anders?

Hoe staat de werkplaats Trendbreuk ervoor?
In Zuid-Limburg hebben mensen al generaties lang meer problemen dan in de rest van Nederland. De opgave om een trendbreuk te realiseren in de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg, wordt dan ook breed gedragen in de regio. In de werkplaats werken veel partners samen aan deze missie. Ze zijn betrokken en erkennen de urgentie. Dit draagt bij aan de bekendheid en waardering van de werkplaats.

Project 1: MBO studenten gaan voor een kansrijke toekomst!
Het betrekken van studenten bij het vormgeven van hun eigen onderwijs leidt tot passender, acceptabeler en effectiever onderwijs. Studenten worden daarom steeds vaker betrokken bij keuzes in en rond school. Het daadwerkelijk iets doen met dit studentenperspectief, ontbreekt echter nog. De werkplaats onderzocht daarom hoe studenten betrokken kunnen worden bij de co-creatie en besluitvorming rondom leerprocessen en het curriculum. Hierin werden studenten uit 5 niveau-2 klassen verantwoordelijk gemaakt voor een les in burgerschap. De resultaten zijn samengevoegd in een wetenschappelijk artikel. De resultaten laten zien dat studenten graag meedenken- en beslissen over hun curriculum, en dat docenten een cruciale rol spelen in het aanmoedigen en ondersteunen van hun klas.

In een eerdere fase verscheen een literatuurreview over het betrekken van studenten in student voice activiteiten, relevante factoren voor implementatie van dit soort activiteiten en de impact die meedoen heeft op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemende studenten. Als ook een Nederlandstalige samenvatting hierover.

Project 2: Uithuisplaatsingen, hoe kan het anders?
In Zuid-Limburg ligt het aantal jongeren dat jeugdhulp met verblijf ontvangt, hoog. Sterker nog: het aantal blijft onveranderd hoog. Tegenover een landelijke, dalende trend. De werkplaats buigt zich daarom met verschillende partners over dit thema. Met als doel om het proces voorafgaand aan uithuisplaatsingen te verbeteren en het aantal uithuisplaatsingen te verminderen. Zie bijvoorbeeld deze nieuwsbrief over het thema.

In het project is allereerst een dossieronderzoek uitgevoerd. Hierin vergeleek de projectgroep jeugdzorgdossiers van jongeren met en zonder jeugdzorg met verblijf . Ook keken ze naar de aan- of afwezigheid van een jeugdbeschermingsmaatregel. In een volgende stap gaat de projectgroep samen met professionals, ouders en jongeren in gesprek over de resultaten. Om daarmee de resultaten te duiden in de context van het onverminderd hoge aantal uithuisplaatsingen in de regio en prioriteiten te stellen voor het versterken van signalering en preventie.

 

  Doel & aanpak

* De werkplaats wil de intergenerationele overdracht stoppen en de situatie in Zuid-Limburg duurzaam verbeteren. Dat gebeurt via samenwerking tussen de meeste Zuid-Limburgse organisaties op het gebied van opvoeden, opgroeien en onderwijzen.

* De werkplaats wil een gezonde generatie Limburgers creëren. Dat gebeurt door systematisch te onderzoeken wat werkt en wat het oplevert.

'Ik wil dat we in deze werkplaats bereid zijn om ons te laten verrassen.’