Datum publicatie: 25 november 2021

Nieuw lesboek ‘Werken in wijkteams jeugd’

Wijkteams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van en zorg voor jeugd en gezin. Hoe de rol en aanpak van die wijkteams in Amsterdam eruit ziet, onderzocht de werkplaats KeTJA in de afgelopen jaren. De inzichten die Leonieke Boendermaker en haar collega’s hebben opgedaan zijn gebundeld in het nieuwe lesboek Werken in wijkteams jeugd.

Wijkteams in jeugdzorg
Door de diverse problematiek en de soms uiterst complexe casuïstiek is de taak van wijkteams zeer breed. Preventie en signaleren vormen een belangrijk onderdeel van de taak, net als het versterken van het opvoedkundig klimaat in de wijk en tijdig de juiste hulp inzetten. Wijkteams bieden vrij toegankelijke hulp en vormen de spil van de jeugdzorg.

Inkijk in de praktijk
Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden over werken in een wijkteam en geeft daarmee een op de praktijk gebaseerd inkijkje in het werkveld van (toekomstig) professionals die in of met wijkteams werken. Het gaat in op welke opdracht wijkteams hebben, hoe ze zijn ingericht en wat werken in een wijkteam voor professionals betekent. Ook komt een aantal kernthema’s aan bod waar alle professionals in een wijkteam mee te maken krijgen, zoals inclusief werken, aansluiten bij jongeren, werken aan eigen kracht en wijkgericht werken. en de positionering ten opzichte van gezinnen en partnerorganisaties.

Opleidingen  
Boendermaker, lector Jeugdzorg aan de Hogeschool van Amsterdam, schreef het lesboek samen met onderzoekers van Hogeschool InHolland en het Verwey-Jonker Instituut. De uitgave richt zich op de opleidingen Social Work en Pedagogiek en op andere opleidingen waar werken met ouders en jeugd in een wijkteam onderdeel van de opleiding is.

Kennis uit onderzoek
De belangrijkste basis voor het boek vormen onderzoeken die tussen 2015 en 2020 zijn uitgevoerd bij Ouder- en Kindteams Amsterdam (de Amsterdamse wijkteams jeugd). De auteurs van de hoofdstukken werkten de afgelopen jaren samen met deze teams aan zowel het expliciteren en onderbouwen van hun aanpak als aan het vormgeven van het onderlinge leren. Dit gebeurde binnen de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). KeTJA kende ook een kennisportaal waarin diverse partijen in Amsterdam vragen konden stellen over het ondersteunen van gezinnen. Vragen die met bestaande kennis of kort onderzoek werden beantwoord. De resultaten van de onderzoeken zijn terug te vinden op www.ketja.nl .

Bestellen
Voor het bestellen van Werken in wijkteams jeugd of het aanvragen van een docentexemplaar kunt u terecht op de website van uitgever Coutinho.