Datum publicatie: 14 mei 2018

Doen we de juiste dingen?

Doelstelling van dit deelproject is het voeden van praktijk, beleid en onderwijs met bestaande kennis rondom het vergroten van eigen kracht van gezinnen. Ook geeft dit deelproject – mede op basis van evaluatie van opbrengsten van het Rotterdamse jeugdstelsel-, een kritische reflectie op de implementatie en effecten van het nieuwe jeugdstelsel. Met als doel: komen tot gezamenlijke visies en adviezen en het aandragen van mogelijkheden voor doorontwikkeling.

Zitten we op de goede weg en neemt de eigen kracht van jeugd en gezinnen toe? Vanuit het niveau van het stelsel, wijkteams en cliënten kijken we naar de resultaten. We doen evaluatieonderzoek, literatuuronderzoek en praktijkonderzoek waar we op verschillende manieren op reflecteren en over rapporteren.

Zo is inmiddels een tussenmeting verschenen over het functioneren van het jeugdhulpstelsel in Rotterdam. Verder zijn er cliëntportretten geschreven om te illustreren over welke casuïstiek het gaat. Op basis van nieuwe series gesprekken met cliënten is ook een update van deze cliëntportretten verschenen.
Er is een literatuurstudie gedaan naar eigen kracht interventies en wat er over hun effectiviteit bekend is. Ook is een inventarisatie gedaan in de regio naar welke eigen kracht interventies worden gebruikt.

Op dit moment loopt een community of practice met ouders in de Oleanderbuurt. Er worden secundaire analyses voorbereid om meer inzicht te krijgen in verschillen tussen wijkteams in functioneren van het jeugdstelsel.

Resultaten zijn besproken met de brede raad in Rotterdam (burgers die adviseren over beleid in sociaal domein), de adviesraad van ST-RAW, met beleidsmedewerkers, professionals en studenten en wetenschappers. Resultaten zijn gedeeld via kennisateliers en een landelijke congres (workshop met acteurs op de Voor de Jeugd dag 2017).