Datum publicatie: 10 november 2017

Versterking van de lokale basisondersteuning

De transformatie jeugd leidde in de provincie Groningen tot de oprichting van lokale teams voor basisondersteuning. Hoe pakt dit in de praktijk uit?

De doelen van de stelselherziening jeugd zijn door 23 gemeenten in de provincie Groningen in samenwerking met de jeugdhulpaanbieders vertaald in het Groninger Functioneel Model (GFM). De projecten van C4Youth zijn gericht op de implementatie van dit model in de praktijk op basis van actiebegeleidend onderzoek.

Een belangrijke taak binnen dit Groninger Functioneel Model is weggelegd voor de lokale basisondersteuning. Binnen het deelproject ‘Versterken basisondersteuning’ heeft C4Youth 2.0 de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Inventariseren en analyseren van de lokale basisondersteuning in de 23 gemeenten in de provincie Groningen.
 • Inzicht bieden in factoren die de kwaliteit van (samen)werken in de lokale basisondersteuning beïnvloeden.
 • Het bijdragen aan versterken van de lokale basisondersteuning in de 23 gemeenten in de provincie Groningen.
 • Het bepalen en meten van relevante proces-, outcome- en outputindicatoren waarmee de doeltreffendheid en doelmatigheid van de basisondersteuning gemonitord kunnen worden.
Fasering

Het project ‘Versterken basisondersteuning’) heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020 Er worden grofweg 3 fases (en bijbehorende planning) onderscheiden:

 • FASE 1: Inventarisatie en planvorming (2016).
 • FASE 2: Experimenteren en verbeteren (2017 – medio 2018).
 • FASE 3: Uitrollen en bestendigen (medio 2018 – 2019).
Fase 1

In de eerste fase stond onderzoeksvraag 1 centraal. Voor dit doel inventariseerde C4Youth 2.0 in mei en juni 2016 in alle regio’s en gemeenten van de provincie Groningen hoe de basisondersteuning jeugd op dit moment op hoofdlijnen wordt uitgevoerd. Deze basisondersteuning heeft betrekking op:

 • werken aan preventie met en in de pedagogische civil society,
 • zorg dragen voor een veilig en gezond opvoed- en opgroeiklimaat,
 • geven van deskundig advies over psychische en opvoed- en opgroeiproblemen aan degenen die beroepsmatig met jeugdigen werken,
 • bieden van lichte ondersteuning/jeugdhulp op maat in aansluiting op onderwijs/voorschoolse voorzieningen en
 • toeleiding naar jeugdhulp.

Lees hier over de uitkomsten van de inventarisatie.

Fase 2

In de tweede fase staan onderzoeksvragen 2 en 3 centraal. C4Youth 2.0 heeft ervoor gekozen om ter beantwoording van deze vragen de methodiek van het actiebegeleidend onderzoek in te zetten. In deze context werden in augustus-oktober 2016, als vervolg op de inventarisatie uit fase 1, zogenaamde spiegelsessies georganiseerd met beleidsambtenaren jeugd, teamleiders, coördinatoren van de basisondersteuning en bestuurders van de gemeenten. Kernvraag daarbij was: in hoeverre werden de uitkomsten en knelpunten van de inventarisatie door de ‘stakeholders’ herkend? De spiegelsessies leverde naast herkenning van de resultaten, ook nuancering en verdere verdieping van de resultaten op.

Volgens plan worden in fase 2 in 3 gemeenten in de provincie Groningen pilots uitgevoerd, met als doel de factoren die de kwaliteit van de lokale samenwerking in de lokale basisondersteuning te bepalen en deze zo mogelijk te versterken. In totaal 6 gemeenten bleken geïnteresseerd en gemotiveerd om aan een pilot deel te nemen; in al deze gemeenten werden in november-december 2016 verkennende gesprekken gevoerd. De uiteindelijke keuze werd gemaakt op basis van de volgende criteria: draagvlak bij de gemeente, spreiding over de provincie, stedelijke of plattelandsgemeenten, diversiteit van thema’s, diversiteit van typen teams. In december 2016 werd een keuze gemaakt voor de gemeenten Ten Boer, Stadskanaal en Marum. Met plenaire en parallelle bijeenkomsten van basisondersteuningsteams en beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan verschillende thema’s zoals missie en visie, taken en rollen, casusregie en het opstellen van familiegroepsplannen in samenwerking met de ouder(s) en/of jongere(n).

Fase 3

In de derde fase worden de resultaten van de pilots opgeschaald en verspreid onder de andere gemeenten in de provincie Groningen.

Meer info: