Datum publicatie: 4 oktober 2019

Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen

Datagestuurd werken wordt door zowel gemeenten als zorgaanbieders als zinvol en wenselijk ervaren om de jeugdhulp te kunnen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om een betere monitoring van uitkomsten en om onderlinge afstemming bij zorgaanbieders. Ook de afstemming met gemeenten dient nog veel beter te worden uitgewerkt. Investeer daarom in afstemming tussen zorgaanbieders en gemeenten over datamonitoring en effectmeting, voordat daadwerkelijk begonnen wordt met het uitwisselen en vergelijken van gegevens. Dit zijn belangrijke uitkomsten uit het onderzoek van de AW Inside-Out.

De AW Nijmegen (Inside-Out) richt zich specifiek op het ontwikkelen van gezamenlijke kennis over de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Met het onderzoeksproject ‘Transformatie en outcome: de verhalen achter de cijfers’ streeft zij ernaar beschikbare gegevens over jeugdhulp samen te brengen en daarover het gesprek op gang te brengen tussen alle betrokkenen: zorgaanbieders, gemeenten en cliënten. De zo verkregen kennis wordt gebruikt om de kwaliteit van jeugdhulp gezamenlijk te borgen en zo mogelijk te verbeteren. De bevindingen van het onderzoek zijn onlangs verschenen in een rapport.

Het rapport Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen beschrijft de verzameling van de data over kwaliteit en outcome bij de afzonderlijke partijen en weergeeft overkoepelende conclusies en aanbevelingen. Zo blijkt dat datagestuurd werken door zowel de gemeenten als zorgaanbieders als zinvol en wenselijk wordt ervaren. De monitoring van de uitkomsten bij zorgaanbieders moet echter nog aanzienlijk worden verbeterd. Het is daarbij van belang dat zowel de zorgaanbieders als de gemeenten onderling beter met elkaar afstemmen. Pas dan kan een zinvolle dialoog over uitkomsten van de zorg tussen gemeenten, zorgaanbieders en cliënten plaatsvinden. Met als gezamenlijk doel het handhaven en, waar mogelijk, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.