Datum publicatie: 2 oktober 2023

Atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’

Het aantal thuiszitters en schooluitvallers neemt niet af ondanks vele maatregelen, acties en beleid. Er worden veel oplossingen geboden als er al uitval is. Te weinig ligt de focus op het voorkomen van problemen. Het kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ van C4Youth zet hier daarom expliciet op in.

In het kennis- en leeratelier staan de verhalen van jongeren en hun ouders centraal. Ook andere stakeholders participeren vanaf het begin als gelijkwaardige onderzoekers: leerkrachten, professionals, beleidsmakers en wetenschappers. Samen werken ze aan de vraag: Wat had kunnen helpen om uitval en thuiszitten te voorkomen?

Mentale gezondheid bespreekbaar maken op scholen
Recent organiseerde het kennis- en leeratelier verschillende bijeenkomsten. Centraal stond de vraag wat scholen nodig hebben om het onderwerp ‘mentale gezondheid’ bespreekbaar te maken. Uit de bijeenkomsten kwam naar voren dat het signaleren van mentale problematiek en de daarbij horende vervolgstappen over het algemeen als lastig worden ervaren. De aandacht die hieraan wordt besteed leidt nog tot onvoldoende tevredenheid. Mede doordat de focus ligt op prestaties.

Om de focus van prestatie naar ontwikkeling en welzijn te verplaatsen is er een systeemverandering nodig in het onderwijs. In de literatuur en de atelierbijeenkomsten geven ze verschillende oplossingsrichtingen hiervoor. Bijvoorbeeld een goede start op het onderwijs en meer tijd voor docenten om een gezamenlijke en ondersteunende omgeving voor hun leerlingen te creëren. Meer informatie over de (opbrengsten van de) bijeenkomsten is hier te vinden.

Aan de slag met kansrijke oplossingsrichtingen
Het komende jaar gaat het kennis- en leeratelier aan de slag met kansrijke oplossingsrichtingen:

  • Een verbeterde overdracht tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
  • Aandacht besteden aan levensvaardigheden in de klas.
  • Interactie tussen school, ouders en leerlingen die zich kenmerkt door oprechte aandacht, eigenaarschap over de eigen situatie en het creëren van een vertrouwensband tussen gezin en (school)professionals.