Datum publicatie: 11 juni 2018

Resultaten onderzoeken

De uitkomsten van de onderzoeken en projecten die bij KetJA lopen.

Resultaten kennisportaal

Een selectie van antwoorden van beantwoorde vragen bij het Kennisportaal zijn te vinden op de website van KeTJA.

Veel van de antwoorden zijn ook relevant voor uitvoerders buiten Amsterdam. De antwoorden droegen onder meer bij aan beleidskeuzen van het Ouder- en Kindteam (bijvoorbeeld de keuze voor het programma ‘Het begint bij mij’ als onderdeel van wijkgerichte preventie).

Resultaten beschrijving en onderbouwing basismethodiek

KetJA maakte samen met praktijkonderzoekers op basis van literatuur en interviews met medewerkers van het Ouder- en Kindteam twee rapporten over opvoedondersteuning en vraagverheldering, die onder andere bijdroegen aan de keuze van het Ouder- en Kindteam voor oplossingsgericht werken en Triple p bij opvoedondersteuning. De rapporten zijn te vinden op https://neja.nl/ketja/. Op dit moment wordt gewerkt aan explicitering en onderbouwing van onderling leren rond zes principes van het werk dat het Ouder- en Kindteam uitvoert. Samen vormen deze een basis voor het werken van de Ouder- en Kindadviseurs.

Resultaten lerend systeem

In Amsterdam wordt onder andere casuistiekbespreking op meer gestructureerde wijze vormgegeven op basis van onderzoek door KeTJA. Voor professionals is op basis van het onderzoek de praktische handreiking casuistiekbespreking gemaakt. Zie https://neja.nl/ketja/. Op dit moment werken de onderzoekers aan ondersteuning bij hoe supervisie in te richten. Het laatste jaar zal de focus liggen op ondersteuning van het lerend systeem in brede zin.

Bijeenkomsten

KeTJA organiseerde en werkte mee aan verschillende bijeenkomsten. Bijvoorbeeld de bijeenkomst over diversiteit en wijkgericht werken in maart 2017 (beeldmateriaal en verslag; en volledige gefilmde lezing Trees Pels), die een vervolg kreeg in april 2018 (verslag verschijnt binnenkort). Of de bijeenkomst die samen met de Rotterdamse werkplaats S-TRAW over duurzaam samenwerken met informele partners in de wijk. Zie hier.

Participatie

Het Jeugdplatform,Trias Pedagogica en S-IPI zijn belangrijke praktijkpartners in KeTJA die signalen inbrengen van ouders en jeugdigen in Amsterdam. Maar ook meedenken over de grote lijnen in KeTJA, als lid van de stuurgroep. Daarnaast als onderzoekspartner meedraaien (het Jeugdplatform) of inhoudelijk partner in het creëren en overdagen van kennis over diversiteit (S-IPI, Trias Pedagogica).

Diversiteit

KeTJA werkt veel samen met partners buiten Amsterdam, bijvoorbeeld met enkele andere academische werkplaatsen (Noord-Brabant, Twente, Utrecht, Leiden/Den Haag, Rotterdam) rond diversiteit (Diversiteit in Transformatie) en het bereiken van moeilijk bereikbare groepen (via een intussen afgerond VIMP project). Binnen het Amsterdamse werk krijgt diversiteit veel aandacht; een van de zes kernprincipes van de basismethodiek voor het Ouder- en Kindteam gaat over aansluiten bij alle gezinnen. Er is een aantal portaalvragen beantwoord die gaan over diversiteitsvraagstukken, bijvoorbeeld het bereiken van Marokkaanse vaders. In Amsterdam werd een pilot ‘waardenopvoeding in diversiteit’ gehouden (toepassing van een instrument voor teams waarbij wordt gewerkt aan bewustwording van diversiteitsvraagstukken). Zie hiervoor https://www.kis.nl/publicatie/teambijeenkomst-waardenopvoeding-diversiteit. Er werden afgelopen jaren verschillende bijeenkomsten over diversiteit georganiseerd (zie het kopje bijeenkomsten). Met meerdere partners buiten Amsterdam werd samen een gereedschapskist voor het bereiken van moeilijk bereikbare groepen gemaakt, die is te vinden op de website van ZonMw.

Nieuwe onderzoeken

De partners van KeTJA verwierven samen financiering voor onder andere een ZonMw project over participatie van jeugdigen met psychische problematiek (contactpersoon l.boendermaker@hva.nl), het project Diversiteit in Transformatie (ZonMw, mdistelbrink@verwey-jonker.nl) en een NRO subsidie binnen de route jeugd van de Nationale wetenschapsagenda met als onderwerp het ontmoeten van nog weinig bereikte groepen ouders en jeugd in de wijk  en wat professionals daarvoor moeten kunnen en kennen (contactpersoon e.ponzoni@vu.nl en h.buyse@oktamsterdam.nl ).

Zorgpact

KeTJA is een van de koplopers in Zorgpact. Over de werkwijze van KeTJA (co-creatie met de praktijk) verscheen een mooi artikel bij zorgpact.