SAMEN (regio Den Haag)

Hoe zorg je dat professionals bestaande kennis en innovaties optimaal benutten? Die vraag staat centraal in de werkplaats SAMEN. Al 12 jaar werkt dit leer- en onderzoeksnetwerk aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland. De focus van de werkplaats ligt op 4 inhoudelijke thema’s: integraal werken, normaliseren, kwetsbare gezinnen en (echt)scheiding. Leernetwerken nemen hierbij een centrale plaats in, waarbij de samenwerking met jongeren een belangrijke pijler is.

Projecten

  1. Leernetwerk Integraal werken
  2. Leernetwerk Normaliseren
  3. Leernetwerk Kwetsbare gezinnen
  4. Leren en implementeren

Hoe staat de werkplaats SAMEN ervoor?
SAMEN is een bloeiend leer- en onderzoeksnetwerk waarbinnen een echte samenwerking plaatsvindt tussen praktijkprofessionals, gemeenteambtenaren, wetenschappers, hogescholen en gezinnen. De werkplaats is een kritische gesprekspartner in de regio en biedt concrete oplossingen voor vraagstukken rondom integraal werken, normaliseren en kwetsbare gezinnen. Naast deze projecten is de werkplaats ook betrokken bij andere projecten, zoals in de leernetwerken (echt)scheiding en kindermishandeling. 

Project 1: Leernetwerk Integraal werken
Het lukt professionals nog niet goed om gezinnen met een combinatie van ernstige en langdurige problemen op meerdere levensgebieden goed te helpen. Integrale teams worden gezien als oplossing, maar wat werkt en voor wie? In dit leernetwerk worden inzichten en expertise uitgewisseld over (belemmerende) elementen van integraal werken. Zo verscheen de werkwijzebeschrijving integraal specialistisch samenwerken, die onder andere tot stand kwam in samenwerking met de Academische Werkplaats Risicojeugd. En het rapport ‘Intensiteit van integraal werken‘ over een hulpmiddel dat professionals kan helpen in het herkennen van welke vorm van integraal werken het meest
passend is bij de hulpvraag van een gezin.

Project 2: Leernetwerk Normaliseren
Wat is ‘normaal’ en wat is niet ‘normaal’ in het opgroeien en opvoeden? Normaliseren is een belangrijk doel in de jeugdhulp, maar nog een onduidelijk begrip. In het leernetwerk wordt daarom een gezamenlijke visie op normaliseren ontwikkeld en worden best practices van normaliseren uitgewerkt. Hiertoe is al een literatuuronderzoek naar normaliseren uitgevoerd, vonden Groepsgesprekken Normaliseren plaats en is een gezamenlijke visie op normaliseren opgesteld. Om praktijk en beleid te inspireren om concrete stappen te zetten rond normaliseren, verscheen in het najaar van 2023 het document ‘De kracht van het gewone‘.

Project 3: Leernetwerk Kwetsbare gezinnen
Het informele netwerk kan gezinnen in kwetsbare omstandigheden ondersteunen. Maar hoe werkt dat en voor welke gezinnen? Dat wordt uitgezocht in dit leernetwerk. Waar ze best practices uitwisselen en werken aan ondersteuningsaanbod.

Project 4: Leren en implementeren
Leernetwerken zijn een goede manier om complexe maatschappelijke vraagstukken in de zorg voor jeugd te ontrafelen. In het leernetwerk ontwikkelden ze op basis van inzichten uit de wetenschap en van praktijkexperts het LISO framework (“Leernetwerken in het sociaal domein”), inclusief onderbouwing. Wil je zelf een leernetwerk opstarten of evalueren? Kijk dan op de online tool.

 

  Doel & aanpak

* De werkplaats wil dat bestaande kennis en innovaties beter worden benut in de praktijk. Hiervoor zijn 3 agenda’s opgesteld: een veranderagenda, een opleidingsagenda en een onderzoeks- en ontwikkelagenda.

* De werkplaats wil problemen normaliseren en daarmee voorkomen dat te snel hulp wordt ingezet.

* De werkplaats wil dat hulpverleners integraal werken en aandacht hebben voor alle vragen van een gezin.

* De werkplaats wil dat kwetsbare gezinnen positief en persoonlijk worden ondersteund.

"We versterken het lerend en zelfsturend vermogen van de teams"