SAMEN

Hoe zorg je dat professionals bestaande kennis en innovaties optimaal benutten? Die vraag staat centraal in de werkplaats SAMEN. Al tien jaar werkt dit leer- en onderzoeksnetwerk aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland. Komende 4 jaar ligt de focus op 3 inhoudelijke thema’s: integraal werken, normaliseren en kwetsbare gezinnen. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe gaan we dat implementeren? Alle partijen spelen in deze werkplaats een actieve rol: jongeren, ouders, gemeenten, wetenschappers, docenten van hogescholen en hulpverleners.

Wat speelt er in Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland?
Uit gesprekken met partners uit de regio blijkt dat het niet altijd goed lukt om gezinnen met ernstige problemen te helpen. Er is weinig bekend over wat werkt bij de integrale aanpak van kwetsbare gezinnen. Verder is er behoefte om meer integraal en lokaal te werken, maar de vraag is: hoe? Ook geven professionals in de regio aan dat ze het zwaar vinden om met kwetsbare gezinnen te werken. Ouders geven aan dat de hulpverleners nog te weinig samenwerken. Tot slot is er behoefte om meer te normaliseren in de jeugdhulp.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil dat bestaande kennis en innovaties beter worden benut in de praktijk. Hiervoor zijn 3 agenda’s opgesteld: een veranderagenda, een opleidingsagenda en een onderzoeks- en ontwikkelagenda.
  • De werkplaats wil problemen normaliseren en daarmee voorkomen dat te snel hulp wordt ingezet.
  • De werkplaats wil dat hulpverleners integraal werken en aandacht hebben voor alle vragen van een gezin.
  • De werkplaats wil dat kwetsbare gezinnen positief en persoonlijk worden ondersteund.

Projecten

Project 1: Leernetwerk Integraal werken
Hoe verbeteren we het integraal werken? Hoe zorgen we dat hulpverleners daadwerkelijk samen werken en aandacht hebben voor alle vragen van een gezin? In dit leernetwerk worden alle hindernissen die goede samenwerking tussen organisaties in de weg staan opgelost. Motto: één gezin, één plan.

Project 2: Leernetwerk Normaliseren
Het startpunt moet zijn dat ieders normaal goed is, aldus een jongere uit dit leernetwerk. Het normaliseren van problemen is nodig om te voorkomen dat té snel hulpverlening wordt ingezet. Concrete opbrengst: ouders en jongeren krijgen tijdig goede zorg en niet langer of intensiever dan nodig is.

Project 3: Leernetwerk Kwetsbare gezinnen
Welke manieren zijn er om kwetsbare gezinnen en professionals te ondersteunen zodat de hulp beter aansluit bij de vragen van deze gezinnen? Dat wordt in dit leernetwerk uitgezocht. Een positieve benadering van ouders en kinderen is de insteek.

Project 4: Leren en implementeren
In dit project worden werkwijzen en hulpmiddelen ontwikkeld waardoor professionals kennis en innovaties daadwerkelijk gaan gebruiken. Hiermee worden de 3 leernetwerken ondersteund.

‘Een rapport verdwijnt bij ons niet in een la’
Noortje Pannebakker, projectleider: ‘Alle partners zitten in deze werkplaats aan tafel. We hebben de afgelopen jaren een fantastische samenwerkingsstructuur ontwikkeld waarin gezamenlijk leren en innoveren centraal staat.’

Deze werkplaats is een vervolg op de Academische Werkplaats SAMEN, Gezin aan Zet.

"We versterken het lerend en zelfsturend vermogen van de teams"