AW Risicojeugd (bovenregionaal)

De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) werkt aan een integrale aanpak voor risicojongeren. Deze doelgroep is klein. De werkplaats werkt daarom landelijk, met oog voor regionale verschillen. Risicojongeren hebben meestal eerder hulpverlening gehad – zonder voldoende effect – en/of mijden hulp. Met twee projecten wil de werkplaats zorgen dat deze jongeren de best passende zorg krijgen: bejegening van jongeren en integraal samenwerken.

Projecten

  1. Vanuit Vertrouwen: Bejegening van Risicojeugd
  2. Vanuit vertrouwen: Samenwerken binnen een effectieve integrale aanpak voor risicojeugd

Hoe staat de werkplaats Academische Werkplaats Risicojeugd ervoor?
De AWRJ is een bloeiende werkplaats en is betrokken bij landelijke ontwikkelingen. Eva Mulder (directeur AWRJ) is gestart als bijzonder hoogleraar Intensieve Pedagogische Ondersteuning van Gezinnen. Een nieuwe programmaleider gaat de werkplaats coördineren. Dit is spannend, omdat een drijvende kracht achter de werkplaats meer op afstand komt. Anderzijds is het een kans om de werkplaats te verbreden.

Daarnaast is de AWRJ mede-initiatiefnemer van het Consortium Kleinschaligheid. Hierin werken praktijkinstellingen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen samen om de beweging richting kleinschaligheid zo goed mogelijk vorm te geven. Op 15 juni vond de conferentie ‘Kleinschaligheid: Werk in uitvoering’ plaats. Waar het gesprek ging over wat er nodig is om kleinschalig te werken.

Ook is de werkplaats betrokken bij het project EPIC: Explaining, Preventing, and Intervening in organized Crime involvement. Doel van het onderzoek is het effectief verminderen van de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit. In de eerste fase van het onderzoek werd ‘tacit knowledge’ in kaart gebracht: kennis die in de praktijk aanwezig is, maar (nog) niet in de wetenschappelijke literatuur. In een vervolgproject worden interventies getest en verbeterd aan de hand van de bevindingen.

Project 1: Vanuit Vertrouwen – Bejegening van Risicojeugd
De afgelopen paar jaar heeft een onderzoeker veldwerk gedaan. Er is kennis ontwikkeld over hoe goede bejegening werkt en hoe dit kan worden vormgegeven in een integrale samenwerking. De resultaten hiervan worden steeds teruggekoppeld. Na analyses komen er wetenschappelijke publicaties aan. Een werkwijzebeschrijving integraal specialistisch samenwerken is al verschenen. Deze kwam onder andere tot stand in samenwerking met de werkplaats SAMEN.

Project 2: Vanuit vertrouwen – Samenwerken binnen een effectieve integrale aanpak voor risicojeugd
De afgelopen jaren heeft de projectgroep in actieonderzoek een gezamenlijk proces van leren en ontwikkelen doorlopen. In leersessies, factsheets en bijeenkomsten is kennis verzameld, uitgewisseld en toegepast in de praktijk. Zie bijvoorbeeld deze factsheet over het integreren van verschillende expertise bij risicojeugd. Of het rapport over de rol van gemeenten bij integraal werken met risicojeugd.

Het project is nu in de fase waarin alle opgehaalde kennis wordt samengebracht en geanalyseerd voor een afrondende rapportage en promotieonderzoek.

  Doel & aanpak

* De werkplaats wil een integrale aanpak waarmee deze risicojongeren de best passende zorg krijgen en waardoor wordt voorkomen dat ze in een justitiële instelling of jeugdzorginstelling terecht komen.

* De werkplaats wil een aanpak die goed is afgestemd op de specifieke behoeften van de jongeren en hun gezinnen.

* De werkplaats wil dat de betrokken professionals achter de schermen goed samenwerken.

‘Mij kan het niet complex genoeg zijn. Als het al 20 jaar niet is gelukt om bijvoorbeeld integraal samen te werken, dan denk ik: laten we er nog eens fris naar kijken!’