RKJ IJsselland ‘Samen Normaliseren’

De RKJ IJsselland ‘Samen Normaliseren’ zoekt samen met jongeren, ouders en professionals uit wat de betekenis is van beleidsdoelstellingen als: normaliseren, ontzorgen en de-medicaliseren. En hoe ze dat kunnen inzetten in de directe leefomgeving van jongeren en hun gezinnen. Om zo de beleidsdoelstellingen een stapje dichterbij de praktijk te brengen. Zodat meer kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

Projecten

  1. Jongerenparticipatie: Hoe denken jongeren, ouders en hulpverleners over normaliseren?
  2. Vakmanschap: Onderzoek naar de manier waarop verschillende soorten professionals zich verhouden tot de fenomenen normaliseren en de-medicaliseren.
  3. Samenwerking in de praktijk: Gemeente – onderwijs Hardenberg
  4. Preventie in de leefwereld van jongeren: Think op school
  5. Klein & Fijn projecten

Hoe staat de RKJ IJsselland ‘Samen Normaliseren’ ervoor?
Binnen de RKJ IJsselland zijn project 3 en 4 afgerond. De overige projecten lopen nog. Met name de Klein & Fijn projecten beginnen goed te lopen. De werkplaats is samen met haar partners druk bezig met de planvorming rondom het vervolg van de RKJ na september 2024.

Project 1: Jongerenparticipatie: Hoe denken jongeren, ouders en hulpverleners over normaliseren?
In dit project zijn de betrokken ouders, jongeren, hulpverleners en onderzoekers bezig met het uitwerken van 3 concrete producten: (1) podcast serie, (2) workshop programma voor het onderwijs en (3) een korte documentaire. Ouders en jongeren zijn in ’the lead’. De onderzoekers sturen bij waar nodig.

Er zijn 2 kenniskaarten verschenen. Hierin staat onder andere hoe jongeren, ouders en jeugdhulpverleners ‘normaal’ definiëren, waar ze dat aan afleiden en welke plek het denken over ‘normaal’ heeft in relatie tot het vragen van hulp en ondersteuning. Ook bevatten ze aanbevelingen voor jongeren, ouders, jeugdhulpverleners, onderwijs, gemeente en onderzoek.

Project 2: Vakmanschap: Onderzoek naar de manier waarop verschillende soorten professionals zich verhouden tot de fenomenen normaliseren en de-medicaliseren.
Er zijn interviews afgenomen met professionals vanuit de JGZ, het onderwijs en de wijkteams. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een (wetenschappelijk) artikel en kenniskaarten voor praktijkprofessionals en gemeenten. In het verlengde van de borging en implementatie fase, is de volgende stap om de 3 groepen professionals in gesprek te brengen. Onder andere door meet-ups te organiseren.

Project 3: Samenwerking in de praktijk: Gemeente – onderwijs Hardenberg
Dit project in Hardenberg – de pilot Angst & Depressie – is afgerond. De eindrapportage van het project is opgeleverd. De pilot laat zien dat wanneer je leerlingen een luisterend oor biedt op school, dit van invloed is op het aantal thuiszitters en het aantal doorverwijzingen naar jeugdhulp.

Project 4: Preventie in de leefwereld van jongeren: Think op school
Een van de deelprojecten is het project ‘’THINK op school’’. THINK is een lesprogramma met een sociaal-emotionele leerlijn die erop is gericht om problemen van jongeren te normaliseren en leerlingen weerbaarder te maken. Vanuit de RKJ IJsselland is onderzocht wat de werkzame elementen zijn van THINK en waar nog ontwikkelpunten zijn.

Het project naar THINK op school is afgerond in april 2023. De resultaten van het onderzoek laten zien dat THINK bijdraagt aan normaliseren in de schoolcontext. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor de doorontwikkeling van THINK. Lees de rapportage hier.

Project 5: Klein & Fijn projecten
4 projecten zijn uitgevoerd. Een voorbeeld is het Klein & Fijn project in de Gemeente Dalfsen. Waar ze onderzoek deden naar de samenwerking van het jongerenwerk op een basisschool in de Gemeente Dalfsen.

Om de Klein & Fijn projecten extra onder de aandacht te brengen heeft de werkplaats een ronde gedaan langs de gemeenten van de RKJ IJsselland. Hierdoor zijn er in een korte tijd meerdere projecten gestart. Ook na de zomer starten er nog een aantal.

 

  Doel & aanpak

* De werkplaats wil inzichtelijk maken hoe kinderen, jongeren en gezinnen aankijken tegen de beleidsdoelstelling van normaliseren.

* De werkplaats wil kennis over normaliseren, de-medicaliseren en ontzorgen verzamelen en beschikbaar stellen in de praktijk. Jongeren worden hierbij actief betrokken. Via kenniskaarten wordt de verzamelde kennis gedeeld.

* De werkplaats stelt een leernetwerk samen uit bestaande overleggen van gemeenten, onderwijs, jeugdzorg en jeugdhulp.

* De werkplaats werkt nauw samen met de hogescholen in de regio.