Kennisvoucher
Datum publicatie: 30 oktober 2020

Meetinstrument Bejegening

Binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020) is een schat aan kennis opgedaan. Kennis die nu ook door verschillende organisaties en gemeenten benut kan worden in de eigen werkpraktijk. Lees hier meer over het Meetinstrument Bejegening.

Wat is het?
In de aanpak van jeugdcriminaliteit is het belangrijk om zowel te kijken naar werkzame interventies (‘wat werkt’) als naar de relatie tussen jongeren en professionals (‘wie werkt’). De Academische Werkplaats Risicojeugd heeft een meetinstrument ontwikkeld dat die relatie helder in kaart brengt. Met behulp van vragen en plaatjes meet het instrument hoe een jongere kijkt naar zichzelf, vrienden, en (delict-)gedrag, en hoe hij of zij zich verhoudt tot een welzijns- of zorgprofessional. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar vragen over de beleving van bejegening, zoals gevoelens van ‘echtheid’ en ‘oprechtheid’. De AW Risicojeugd biedt je de kans om een praktijkgerichte pilot binnen jouw gemeente of instelling uit te voeren. Zij ondersteunt en begeleidt je bij de implementatie van het instrument.

Wat levert het op?
Het meetinstrument brengt de relatie in kaart tussen bejegening en gedragsverandering. Die informatie helpt enerzijds gemeenten om beter te sturen op de kwaliteiten van professionals. Anderzijds kunnen professionals zelf gerichter aandacht besteden aan aspecten van professionaliteit, en zo bijvoorbeeld ‘hulpweigeraars’ beter bereiken. Inzicht in ‘wie werkt’ vergroot de kans dat ingekochte programma’s of interventies voor kwetsbare (risico-)jongeren het gewenste effect behalen.

Voor wie is het?
Het instrument is geschikt voor gemeenten en instellingen die zich bezighouden op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het instrument kan ingezet worden in relaties tussen reclasseringsambtenaren en hun clientèle. Daarnaast is het bruikbaar bij de relaties tussen een jongere en bijvoorbeeld een jongerenwerker, een hulpverlener, een docent of een andere vorm van (sport)coach/begeleider. De werkrelatie moet wel betrekking hebben op professionals die zich verhouden tot kwetsbare jongeren die het risico lopen om delinquent gedrag te ontwikkelen of te recidiveren.

Hoe kan je hier zelf mee aan de slag?
Heeft u toch interesse in dit product? De werkplaats staat ervoor open nieuwe samenwerkingen te verkennen buiten de ZonMw-subsidie om. Neem contact op met Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit Hogeschool Leiden en verbonden aan de Academische Werkplaats Risicojeugd: 06-26136894 of jong.de.jd@hsleiden.nl. En bekijk alvast het filmpje hieronder.