Datum publicatie: 22 december 2021

De meerwaarde van de leernetwerken jeugd: eindrapport

Wat werkt in het opzetten, uitvoeren en borgen van een krachtig leernetwerk? En wat levert een leernetwerk op? Het onderzoek van Chris Wallner en Stephanie Dauphin van de Hogeschool Leiden geeft antwoord op deze vragen. Zij bestudeerden en begeleidden 5 regionale leernetwerken jeugd, die als doel hebben een duurzame uitwisseling tussen opleidingen en het werkveld te realiseren.

Samenwerken aan deskundigheid
Professionals in de jeugdhulp staan voor de opgave om meer cliëntgericht en integraal te werken. Het is belangrijk dat zij hiervoor voldoende kennis en kunde in huis hebben. Ook onderzoekers en docenten moeten actuele kennis benutten en vaardigheden ontwikkelen, zodat zij de jeugdprofessionals van de toekomst kunnen opleiden op een manier die aansluit bij de praktijk. Binnen het (inmiddels afgeronde) ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd werden daarom 5 leernetwerken opgezet, waarin professionals uit de jeugdhulp samen met docenten en studenten werken aan deskundigheid.

De meerwaarde van leernetwerken
Chris Wallner en Stephanie Dauphin volgden in opdracht van ZonMw de 5 leernetwerken op de voet.
Wallner – die jaren onderzoek deed naar leernetwerken in de wijkverpleging – zette zijn ervaring bovendien in als coach van de leernetwerken jeugd. Uit dit onderzoeks- en coachingstraject kwam naar voren dat de leernetwerken niet alleen concrete producten en kennis opleverden, maar ook een grote meerwaarde hadden als het gaat om bijvoorbeeld meer zelfverzekerdheid van professionals en studenten, nuttige nieuwe contacten, en een intensievere samenwerking.

Leernetwerken zijn dynamisch
Een ander belangrijk inzicht dat Wallner en Dauphin hebben opgedaan is dat een leernetwerk per definitie “dynamisch” is: de groep is voortdurend in beweging. De leernetwerken hadden hun eigen dynamiek en verschilden van elkaar in vorm, aanpak en doelen. Toch konden de onderzoekers overkoepelende proceselementen onderscheiden die goed bleken te werken, zoals een diverse samenstelling van de deelnemers, een projectleider die het leren en samenwerken centraal stelt en gedeeld eigenaarschap.

Meer weten?
Het onderzoek van Wallner en Dauphin is inmiddels afgerond. De uitkomsten zijn gebundeld in het rapport ‘Regionale Leernetwerken Transformatie Jeugd: welke processen dragen bij een krachtig leernetwerk en waardecreatie ?’ en samengevat in een factsheet.  Meer weten over de 5 regionale leernetwerken jeugd? Bekijk de projectpagina.