Datum publicatie: 11 juni 2018

Laagdrempelige zorg voor kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag

Dit deelproject heeft twee verschillende doelen.


Dit deelproject beoogt:

  1. Landelijke bekendheid te geven aan een recentelijk ontwikkeld leerkrachtprogramma voor drukke en ongeconcentreerde leerlingen met en zonder ADHD en implementatie daarvan te bevorderen en te monitoren.
  2. Het uitvoeren van een randomized controlled trial (RCT) waarin de effectiviteit van een laagdrempelig zelfhulpprogramma’s voor ouders wordt vergeleken met een wachtlijstgroep.

Doel van het eerste project is ‘Druk in de Klas’ landelijke bekendheid te geven als effectief én laagdrempelig leerkrachtprogramma voor drukke en ongeconcentreerde leerlingen met en zonder ADHD, en implementatie van het programma te bevorderen. Hiermee beogen we om in een vroegtijdig stadium het functioneren van deze groep leerlingen te verbeteren, om hen een doorverwijzing naar de tweedelijns zorg en de daaraan gekoppelde intensieve diagnostiek en interventies in de vorm van medicamenteuze behandeling te besparen. Landelijke bekendheid en implementatie zal worden bevorderd door het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal (website, folders) en het verzorgen van landelijke lezingen die zich richten op ouders, leerkrachten,
vrijetijdsvoorzieningen, intern begeleiders, Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), praktijkondersteuners huisartsenpraktijk (POH-GGZ) en wijk- of regioteams. Tevens zal het gebruik van ‘Druk in de Klas’ worden gemonitord.

Doel van het tweede project is het uitvoeren van een randomized controlled trial (RCT) waarbij gekeken wordt in hoeverre het probleemgedrag van kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag afneemt ten gevolge van het zelfhulpprogramma voor ouders, vergeleken met een wachtlijstgroep. Uitkomstmaten hierbij zijn onder meer de mate van dagelijks ervaren probleemgedrag, ADHD symptomen, gedragsproblemen, competentiebeleving van de ouders, schools functioneren, en zorggebruik. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de ervaring van de deelnemende ouders, waarbij onder meer bekeken wordt of het programma aansluit op de hulpvraag van ouders. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt de oudertraining eventueel aangepast.