Datum publicatie: 25 mei 2018

Klein-en-fijn-projecten

Voor de 14 gemeenten die deelnemen aan de academische werkplaats zijn de Klein-en-Fijn-projecten belangrijk. De gemeenten kunnen met kortlopende onderzoeken antwoord krijgen op concrete vragen. ‘Het mooie is dat we die onderzoeksresultaten gelijk in de praktijk kunnen inzetten. Zo zetten we dankzij een onderzoek naar de hulp bij scheidingen tegenwoordig de begeleide omgangsregeling en het maatschappelijk werk veel eerder in.’

  • Hoe bereiken we de jeugd? Focusgroep interviews met jongeren waar is ingegaan op de vragenlijsten die op dit moment worden gebruikt bij de jongeren ter voorbereiding van een gesprek met een professional.
  • Cultuuromslag alcohol jongeren gemeenten Tubbergen & Dinkelland? Een onderzoek onder jongeren naar het alcoholgebruik, regels, houding, acceptatie omtrent alcohol en de nieuwe alcoholwet & het bereik van de preventieactiviteiten.
  • Onderzoek over kinderen in armoede in Hellendoorn. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke redenen gezinnen in armoede uit de gemeente Hellendoorn hebben om geen gebruik te maken van de gemeentelijke ondersteuning voor kinderen. Vervolgens worden adviezen van ervaringsdeskundigen gegeven over hoe de gemeente het bereik van de voorzieningen kan vergroten. Ten slotte worden adviezen gegeven over de invulling van het “kindpakket” om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van kinderen van 0-18 jaar.
  • Onderzoek rondom ADHD en het perspectief van ouders.
  • Procedure overlijden JGZ. Anne Siers heeft onderzoek gedaan naar de bevorderende en belemmerende factoren van het hanteren van de procedure bij overleden kinderen door JGZ professionals.
  • Ouders met psychiatrische problemen over hun rol als opvoeder. Een onderzoek naar de beleving, beweegredenen, behoeften en verwachtingen van ouders met psychiatrische problemen van kinderen van 0-19 jaar om hun rol als opvoeder te bespreken met hulpverleners van Mediant.
  • Niet verschenen kinderen in de jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente heeft de AWJTwente gevraagd inzicht te verschaffen in redenen waarom ouders wel of niet verschijnen bij oproepen van het consultatiebureau (JGZ voor 0-4 jarigen).
  • Motivaties wel/niet doorverwijzen naar BOR. In Twente voert Humanitas sinds 2007 de Begeleide Omgangsregeling uit (BOR). Ouders in conflictueuze echtscheidingssituaties worden ondersteund bij het realiseren of herstellen van de omgangsregeling tussen kinderen van nul tot twaalf jaar en de uitwonende ouder. Welke motieven hebben (school)maatschappelijk werkers in het al dan niet verwijzen naar de BOR?
  • Samenwerking in de zorgketen bij kinderen met astma. Doel van deze studie is om kansen en belemmeringen te onderzoeken voor professionals in de gezondheidszorg, waar het gaat om kinderen en jongeren met astma.

Voor meer klein-en-fijn projecten van de werkplaats, kijk hier.