Datum publicatie: 3 oktober 2018

Kennis voor de Transformatie – update september 2018

Sinds een half jaar werkt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het programma Kennis voor de Transformatie. Wat is er tot nu toe gedaan, wat zijn de voorlopige resultaten en wat staat er verder te gebeuren? Tijd voor een update.

Een succesvolle transformatie van de jeugdhulp vraagt van zorgverleners dat zij over de grenzen van hun eigen discipline, vakgebied of sector kijken. Het vereist ook goede kennis over kinder- en jeugdpsychiatrie, gebundeld en verspreid onder gemeenten en gezinnen, afgestemd op de daadwerkelijke behoefte. Sinds een half jaar werkt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het programma Kennis voor de Transformatie.

1. Wat is er tot nu toe gedaan?

Er is gestart met een brede inventarisatie van knelpunten en vraagstukken rondom de jeugd-ggz. Het Kenniscentrum voerde gesprekken met gemeenten, jeugdzorgregio’s, betrokken organisaties (GGD, wijkteams, jeugd-ggz-aanbieders) en nam deel aan landelijke bijeenkomsten. Gelijktijdig zijn zes andere deelprojecten opgestart:

2. Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Uit een thematische analyse blijkt dat de kennisbehoefte op lokaal niveau over kinder- en jeugdpsychiatrie sterk afhankelijk is van de grootte van de gemeente of regio en de rol van de medewerker (inkoop, beleid etc.). Enerzijds is er behoefte aan kennis over inhoudelijke thema’s, zoals:

 • zorgstapeling
 • op- en afschalen van zorg
 • integrale specialistische hulp
 • het verschil tussen behandelen en begeleiden

Anderzijds spelen er stelselmatige vraagstukken zoals:

 • ontschotten van zorg
 • stellen van kwaliteitseisen
 • (bekostiging van) wetenschappelijke kennisverspreiding
 • gebruik van data en monitoring
 • kennis over jeugd-ggz bij het voorveld
 • inzet van ervaringsdeskundigheid

Naast inhoudelijke kennis op deze thema’s vraagt men zich af hoe bijvoorbeeld integrale specialistische jeugdhulp het beste georganiseerd kan worden binnen de eigen gemeente of regio. De gekozen inrichting van het zorglandschap in een regio maakt dat men hierbij behoefte heeft aan andere kennis. Gemeenten geven bovendien aan dat de voor hen relevante kennis niet is te vinden.

3. Wat gaat er nu gebeuren?

Het komende half jaar gaat het Kenniscentrum verder met het:

 • inventariseren van behoeften en voeren van gesprekken om het netwerk verder te versterken
 • verkennen van samenwerkingsverbanden (o.a. Lerende Databank Jeugd van SEJN)
 • verkennen van thema’s voor factsheets
 • ontwikkelen van een basistraining kinder- en jeugdpsychiatrie voor gemeenten
 • verwerken van de thema’s Triage, Vroegsignalering & Preventie en Multiprobleemgezinnen in (integrale) kennisdossiers
 • betrekken van ervaringsdeskundigen om feedback te krijgen op de inhoudelijke en stelselmatige thema’s

Meer weten?

>> Op 5 november presenteert het Kenniscentrum de bevindingen van dit programma op de Voor de Jeugddag 2018. In de ‘Vissenkom’ sluit de gemeente Haarlem aan en kan het publiek actief meedenken en vraagstukken aandragen.

>> Februari 2019 volgt de volgende programma update, met verdere toelichting op de andere programmaonderdelen.

 

Heeft u aanvullingen, ideeën of wilt u met ons in gesprek? Neem contact op met projectleider Sara van der Weerd. s.vanderweerd@kenniscentrum-kjp.nl of 030-2270415.

Lees het nieuwsbericht van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie