Datum publicatie: 14 mei 2018

De grens van eigen kracht

‘De grens van eigen kracht’ richt zich op de meest kwetsbare cliënten in de jeugdhulpketen, daar waar we tegen de grenzen van eigen kracht aanlopen. Bij deze groepen (licht verstandelijk gehandicapten of jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen) is veel winst te behalen: vermindering van leed maar ook vermindering van kosten.

‘De grens van eigen kracht’ brengt in beeld wat de kenmerken zijn van deze moeilijkste categorie cliënten. Ook laat dit deelproject zien hoe bij deze doelgroepen toch effectief aan eigen kracht gewerkt kan worden. We gaan in op de vraag wat passende hulp is. Ook wordt de effectiviteit van de oplossingsgerichte methodiek ‘Samen Veilig Stap voor Stap’ nauwlettend bekeken.

Samen Veilig Stap voor Stap is gebaseerd op de in Australië ontwikkelde Signs of Safety methodiek. Signs of Safety is een oplossingsgerichte manier van werken met gezinnen waar (mogelijk) kindermishandeling of -verwaarlozing speelt. De eigen kracht van het gezin wordt centraal gezet doordat professionals een partnerschap aangaan met ouders en hun sociale netwerk. Er worden haalbare doelen geformuleerd die duurzaam de veiligheid in het gezin bevorderen.

Doel van dit project is om:

  1. De grens van het bevorderen van eigen kracht bij doelgroepen te inventariseren waarvan die zeer beperkt is;
  2. Het doorontwikkelen van oplossingsgerichte methodieken om de eigen kracht bij deze doelgroepen te bevorderen.

De vraagstellingen in dit project zijn:

  1. Hoe kenmerken de doelgroepen van de jeugdbescherming zich waarbij de mogelijkheden voor het bevorderen van eigen kracht beperkt lijken? In hoeverre is hier sprake van verslaving, psychiatrische of LVB problematiek?
  2. a. Wat hebben deze cliënten (ouders en jongeren) nodig om hun eigen kracht te versterken?
    b. Wat hebben professionals nodig om de eigen kracht van deze doelgroep te versterken?

De Samen Veilig Stap voor Stap methode is inmiddels uitgerold bij JBRR. Bevorderende en belemmerende factoren zijn in een wetenschappelijk artikel beschreven.

Op dit moment loopt er een community of practice met ouders in de Oleanderbuurt.