Datum publicatie: 25 april 2018

Friese gemeenten werken met dialoogtafels

Een aantal Friese gemeenten (zowel groot en middelgroot, als ook plattelandsgemeenten) werkt met zogenaamde dialoogtafels. Dialoogtafels zijn gespreksbijeenkomsten waar een gezin met zorgvragen en/of opvoedingsproblemen en alle betrokkenen rond dit gezin aan deelnemen.

Van welzijn / jeugdhulp professionals tot leerkracht, vrijwilligers, familie en bekenden. De deelnemers zitten vanuit hun eigen rol aan één tafel en voeren het gesprek vanuit hun eigen ervaringen met het hulpverleningstraject. Hierbij gaat de aandacht vooral naar factoren die de hulpverlening bevorderen dan wel belemmeren. Bijvoorbeeld in termen van cliëntparticipatie, gezamenlijke besluitvorming, ingezette interventies, communicatie met en tussen hulpverleners, samenwerking, en effecten van beleidsmatige en organisatorische keuzes. Deelnemers krijgen inzicht in de uitkomsten, bepalende succesfactoren, eventuele knelpunten en de aanknopingspunten voor verbetering. De dialoogtafel wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle deelnemers hun ervaringen kunnen delen en dat er een veilige sfeer is waarin aanwezigen naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Deze methodiek is geïnspireerd op een succesvolle audit-methodiek uit de perinatale zorg.

Waarom een dialoogtafel?

Dialoogtafels zijn een belangrijk instrument om gezamenlijk met alle betrokken partijen de kwaliteit van de zorg voor jeugd op verschillende niveaus systematisch te bewaken en te verbeteren. Iedereen zet zijn/haar kennis in om te reflecteren op het zorgproces en de uitkomsten (casus-specifiek en casus-overstijgend). Door de geleverde zorg gestructureerd en kritisch te bekijken, wordt duidelijk wat de succesfactoren zijn. Ook wordt gekeken of eventuele belemmerende factoren en knelpunten in de zorg hebben bijgedragen aan de zorguitkomsten. Juist door écht met elkaar in gesprek te gaan, krijgt een integrale aanpak in de praktijk handen en voeten en wordt samen nagedacht over concrete verbeteracties die nodig zijn en wie deze het beste kan oppakken. De belangrijke elementen hierbij zijn versterking van eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk, het reflectie- en leervermogen van professionals en de bevordering van meer integrale zorg en betere samenwerking tussen de betrokken zorgpartijen.

Opbrengst: de gebundelde kennis uit deze dialoogtafels wordt vertaald naar bruikbare kennisproducten ter ondersteuning van jeugdigen en ouders, gemeenten en praktijkorganisaties bij de transformatie. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebreide handleiding dialoogtafelmethodiek voor (toekomstige) professionals.

De bundeling van inzichten uit de eerste dialoogtafels laat zien dat twee thema’s steeds terugkomen, namelijk:

  1. Gezamenlijke besluitvorming met jeugdige en ouders in de jeugdhulp;
  2. Samenwerking, overdracht en afstemming binnen de jeugdhulp (tussen diverse typen hulpverlening, met name bij overgangsmomenten tussen hulpverleningstypen en/of instellingen).

Lees hier meer over de dialoogtafels en de opbrengsten.