Datum publicatie: 11 juni 2018

In evenwicht en Weg hier en nu; signalering en bejegening risicojeugd, gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit

De Academische Werkplaats Risicojeugd richt zich op jongeren die door een combinatie van problemen het risico lopen om (opnieuw) in de criminaliteit terecht te komen. De deelnemers in de werkplaats doen er alles aan om risicojongeren op een positieve manier te benaderen en voor hen de mogelijkheid te scheppen om op een constructieve manier deel te nemen aan de samenleving.


Dit houdt voor partners onder meer in dat zij doelmatige integrale wijkaanpakken ontwikkelen, toegelegd op preventie en signalering: zorgorganisaties, onderwijs, welzijn, werk en inkomen, politie, woningbouw werken samen om te voorkomen dat risicojeugd afglijdt naar het criminele pad. In december 2016 is het project ‘Leer mij kennen’ van start gegaan, gericht op enerzijds onderzoek naar jongeren die uitstromen uit de 24uurszorg (in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland) en anderzijds zich gericht op preventie.

De gemeente Almere neemt deel aan de Academische Werkplaats Risicojeugd en heeft het deelproject ‘Signalering en bejegening Risicojeugd’ uitgewerkt. Het project betreft de ontwikkeling en toetsing van een wijkgerichte intensieve ketenaanpak die zich richt op 25 risicogezinnen met jonge kinderen in Almere Haven. Dit project is bedoeld om kennis te ontwikkelen over de wijze waarop lokale samenwerking in het sociale domein bij kan dragen aan preventie van (ernstige) jeugdcriminaliteit. Hierbij maken we gebruik van practice based evidence van de gemeente Almere zelf en de andere partners van de werkplaats en van evidence uit datasets en ander wetenschappelijk onderzoek dat binnen de werkplaats beschikbaar is over effectief samenwerken rondom risicogezinnen en over signalen en werkzame factoren bij risicokinderen.
In dit driejarige project wordt samengewerkt met jongeren bij de opzet en de uitvoering ervan. In Almere wordt hiervoor bijvoorbeeld het jongerenplatform Jongeren Veilig Stadshart Almere (JVSA) betrokken. Dit is een jongerenplatform door- en voor jongeren. In dit platform zitten jongeren met een stem en zij willen deze omzetten in activiteiten.

Met dit project komt de AWRJ tegemoet aan de transformatiedoelen jeugdhulp, zoals opgesteld door het ministerie van VWS. Er wordt naar gestreefd eerder de juiste hulp op maat te bieden, om gespecialiseerde residentiële hulp te verminderen. Daarnaast is er meer ruimte voor de professionals door vermindering van de regeldruk. De aanpak dient toepasbaar te zijn in andere gemeenten. De Academische Werkplaats Risicojeugd werkt landelijk waardoor de kennis uit dit project op landelijk niveau kan worden verspreid.