Datum publicatie: 30 januari 2023

De rol van de gemeente bij een integrale aanpak voor risicojeugd

Bij risicojongeren zijn vaak professionals uit verschillende organisaties betrokken. Integraal werken is voor hen daarom cruciaal. De gemeente heeft een belangrijke rol in het integraal werken voor risicojeugd. De wijze waarop gemeenten deze rol invullen verschilt. De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) onderzoekt welke rol gemeenten kunnen spelen in het stimuleren van een integrale aanpak van risicojeugd.

Integrale zorg gaat over het bieden van tijdige, passende en samenhangende hulp vanuit verschillende aanbieders. Gemeenten kunnen verschillende rollen aannemen bij het stimuleren van integraal werken voor risicojeugd. De AWRJ ging na hoe de Gemeente Amsterdam integraal werken met risicojeugd aanjaagt en implementeert.

Integraal werken voor risicojeugd in de gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam gebruikt een Geïntegreerde Werkwijze voor integraal werken met risicojeugd. Met als doel de samenwerking met praktijkorganisaties in de stadsdelen rondom risicojeugd te versterken. De sessies vanuit de Geïntegreerde Werkwijze geven een impuls aan het opzetten van de netwerksamenwerkingsstructuur. Ook maken ze onderliggende patronen en de specifieke problemen in stadsdelen inzichtelijk.

Partners van Jeugd en Veiligheid, Zorg en Onderwijs en Preventie werken in de gemeente Amsterdam samen aan de integrale zorg voor risicojeugd. Samenwerking tussen stedelijk niveau en de stadsdelen is hierbij cruciaal. Op stedelijk niveau is de afdeling Jeugd verantwoordelijk voor de aansturing. Deze kan verschillende rollen vervullen: initiëren, faciliteren, signaleren, opdracht geven en borgen. In de stadsdelen zijn er lokale teamtrekkers. Zij zijn in de verschillende stadsdelen gepositioneerd om de verbinding tussen stedelijk niveau en stadsdelen te versterken en de netwerksamenwerking te faciliteren. Hun hoofdtaken zijn relaties beheren, samenwerkingsstructuren organiseren, aansturen op samenwerkingen en ambassadeur zijn van de stedelijke aansturing en het stadsdeel.

Aanbevelingen
Uit het rapport volgen verschillende aanbevelingen:

  • Je hebt elkaar nodig op alle niveaus.
  • Wees je als gemeente bewust van de verschillende rollen die je vervult en hoe die kunnen schuren.
  • Integraal werken is maatwerk.
  • Integraal werken vraagt om een lange adem en commitment.
  • De rol van teamtrekker is (blijvend) nodig om netwerksamenwerking te borgen.
  • Het volgen van integrale initiatieven vraag om lange termijn evaluaties.

Lees meer!
Houd je je in jouw gemeenten ook bezig met het organiseren van integrale hulp voor risicojeugd? Lees het rapport ‘Integraal werken met risicojeugd: De rol van gemeenten’ en laat je inspireren.