Datum publicatie: 12 mei 2020

De GIPS-methodiek

De AWTJ Veilig Opgroeien heeft geprobeerd om voor het MDCK de GIPS-methodiek te ontwikkelen. Deze methodiek voor intensieve intersectorale zorg bij kindermishandeling had tot doel herstel van de veiligheid van kinderen in hun dagelijkse leven in gezinnen waar sprake is van ernstige onveiligheid. GIPS bleek echter omslachtig te zijn en is na de beeïndiging van de werkplaats aangepast naar de TOP-3-methodiek.

Ondanks tegenslagen heeft de AWTJ Veilig Opgroeien er de afgelopen jaren alles aan gedaan om GIPS-online en de GIPS-pilot te continueren en tot een succes te maken. Dat heeft het volgende opgebracht:

Veilig Thuis
Het triage-instrument Veilig Thuis, ontwikkeld door Linda Vogtländer en Sander van Arum, wordt door alle 26 Veilig Thuis-organisaties uniform gebruikt bij alle meldingen van huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik, en alle vormen van geweld en onveiligheid in huiselijke kring. Bovendien is het instrument in hun digitale werkprocessen verankerd.

Acute en structurele onveiligheid 
De afwegingskaders bij het toepassen van de vernieuwde Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling zijn voor alle beroepsgroepen (waaronder de medische) gebaseerd op de criteria ‘acute onveiligheid’ en ‘structurele onveiligheid’ uit het triage-instrument, termen die door Vogtländer en Van Arum zijn ingevoerd. Daarmee gaan alle professionals dezelfde taal hanteren, wat samenwerking rondom deze doelgroep faciliteert.

Geweld hoort nergens thuis
Het landelijk visiedocument ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’, geschreven door Vogtländer en Van Arum, is op landelijk niveau omarmd en heeft geleid tot vergaand gewijzigd beleid bij de justitiepartners: Veilig Thuis, Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering. Deze visie is de rode draad geworden van het vierjarige landelijke actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie van Veiligheid. De komende vier jaar wordt er in alle regio’s op gestuurd om samenwerking met ketenpartners (organisaties en uitvoerende professionals) volgens deze visie te laten plaatsvinden.

Positieve reacties
Vogtländer en Van Arum blijven zich de komende jaren inzetten voor de implementatie van de visie om deze ‘kanteling’ te ondersteunen in de dagelijkse praktijk van de uitvoerende werkers. De GIPS-methodiek (nu: ‘TOP-3 methodiek voor casusoverleg gefaseerde ketensamenwerking’) kan de praktijk van samenwerking van professionals rondom en met de cliënten sterk verbeteren. De eerste reacties op en resultaten van training van lokale teams samen met Veilig Thuis zijn positief.

Stichting Civil Care
Vogtländer en Van Arum hebben in de zomer van 2018 gezamenlijk met Michel Simon, transformatie-adviseur, de Stichting Civil Care als non-profitorganisatie opgezet om bij te dragen aan de realisatie van directe en stabiele veiligheid voor alle betrokkenen bij geweld en onveiligheid. De stichting omvat de afdeling ‘Advies en Ondersteuning’ en de afdeling ‘Training en Coaching. Deze laatste afdeling wordt geleid door Vogtländer.

Van GIPS naar TOP-3
Door overmacht in combinatie met een te hoge werkdruk bij alle betrokken organisaties moest in januari worden geconcludeerd dat het onmogelijk was geworden om dit project op de bestaande wijze voort te zetten. Gipsonline.org is niet meer online. De geleerde lessen uit de GIPS-methodiek zijn opgenomen in de TOP-3 methodiek en het digitale dossier wordt nog verfijnd, maar is niet meer beschikbaar.

Meer weten over de AWTJ Veilig Opgroeien? Bekijk dan deze pagina.