C4Youth

0 jongeren verzuimen op school. 0 kinderen worden uithuisgeplaatst. 0 jongeren zijn dakloos en geen bureaucratie. Dat zijn alvast vier 0-doelstellingen van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd C4Youth in de regio Groningen. Komende 4 jaar werken alle partners in de sectoren onderwijs, beleid, wetenschap en praktijk hieraan, samen met ouders en jongeren. Via 2 kennis- en leerateliers moet een beweging stroomopwaarts op gang komen waardoor de jeugdhulp in de regio zichtbaar verbetert.  

Wat speelt er in de regio Groningen?
Samenwerkingspartners in deze regio missen een onderbouwde en gezamenlijk ontwikkelde langetermijnvisie op goede jeugdhulp. Ze vragen zich af: hoe komt het dat we al jaren samenwerken aan goede jeugdhulp, maar dat die gezamenlijke visie er nog steeds niet is? Hoe komt het dat we al zoveel weten over goede jeugdhulp, maar dat veel ouders en kinderen nog steeds niet de juiste hulp krijgen?’ Deze vragen zijn voor C4Youth reden om te focussen op een lerende omgeving in de jeugdhulp voor alle hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers en opleiders. Verhalen en ervaringen van ouders en jongeren spelen hierbij een belangrijke rol.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil dat kinderen en jongeren in de regio Groningen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Dat gebeurt door een lerende omgeving te stimuleren in de jeugdhulp voor alle samenwerkingspartners.
  • De werkplaats wil betere preventie, betere toegang tot de jeugdhulp, betere afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp, meer veiligheid en minder uithuisplaatsingen. Gemeenten in de regio werken hier concreet aan via vier 0-doelstellingen: 0 jongeren verzuimen op school, 0 kinderen worden uithuisgeplaatst, 0 jongeren zijn dakloos en er is geen bureaucratie.
  • De aanpak is via actie-onderzoek: bottom-up, co-creatief en in gelijkwaardige samenwerking.

Project 1: Samenhang preventie en hulpverlening
Preventie, hoe doe je dat? Dat is de vraag die in dit kennis- en leeratelier wordt uitgewerkt. Concreet gaat het om de vroegsignalering en -behandeling van dreigende problemen bij kinderen en jongeren, zoals schooluitval, middelengebruik en dreigende criminaliteit. De samenwerkingspartners in dit atelier kijken zowel naar een samenhangende aanpak als naar beschermende factoren. Kun je bijvoorbeeld al op de basisschool samen iets doen voor kinderen die in de criminaliteit dreigen te komen? Opbrengst: een samenhangende aanpak voor preventie en hulpverlening.

Project 2: Veilig en thuis opgroeien
Dit kennis- en leeratelier richt zicht op kwetsbare kinderen die in een onveilige gezinssituatie opgroeien. Hoe zorgen we dat die kinderen sneller en beter passende hulp krijgen, samen met hun ouders? De verschillende problemen vragen om expertise uit verschillende hoeken: jeugdzorg, ggz, gehandicaptenzorg en onderwijs. Hoe bieden we die expertise geïntegreerd? Opbrengst: een samenhangende aanpak voor jeugdigen zodat ze opgroeien in een liefdevolle, stabiele en veilige omgeving.

‘Goede hoop dat er mooie dingen gaan gebeuren’
Lucienne van Eijk, coördinator: ‘De achilleshiel van de veranderingen in de jeugdhulp is dat de professionals ze uiteindelijk in de praktijk moeten brengen. Dit blijkt ingewikkeld. In deze werkplaats willen we alle samenwerkingspartners in de leer-stand krijgen. Dat geldt niet alleen voor hulpverleners, maar ook voor beleidsmedewerkers, docenten, onderzoekers en bestuurders. Daarvoor is een goede samenwerkingsrelatie nodig en die is er, we kennen elkaar al jaren. Ik voer momenteel gesprekken met alle partners en merk dat er zoveel onderlinge verbindingen zijn. Ik heb goede hoop dat er mooie dingen gaan gebeuren!’

Deze kenniswerkplaats is een vervolg op de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd C4Youth.