C4Youth (regio Groningen)

0 jongeren verzuimen op school. 0 kinderen worden uithuisgeplaatst. 0 jongeren zijn dakloos en geen bureaucratie. C4Youth is een kennis- en leerwerkplaats in de regio Groningen. Via ‘0-doelstellingen’ en participatief actie onderzoek (PAO) werkt de werkplaats aan vraagstukken die actueel zijn in de provincie Groningen. Zoals het stimuleren van schoolaanwezigheid en het voorkomen van uithuisplaatsingen. Dit doet de werkplaats samen met partners uit onderwijs, beleid, wetenschap en praktijk. En met ouders en jongeren.

Projecten
Via 2 kennis- en leerateliers wordt een beweging stroomopwaarts op gang gebracht. Waarbij relevante partners in gelijkwaardigheid samen onderzoeken en co-creëren. De focus ligt niet alleen op het vergaren van kennis, maar ook op het veranderen van de praktijk.

  1. Atelier 1: Samenhang preventie en hulpverlening
  2. Atelier 2: Veilig en thuis opgroeien

Hoe staat C4Youth ervoor?
De samenwerkingspartners in de jeugdhulp in de provincie Groningen vinden de werkwijze in de kennis- en leerateliers inspirerend. Met name omdat de verhalen van ouders en jongeren over het schoolverzuim en de uithuisplaatsingen het uitgangspunt vormen. De PAO-methode leidt tot vernieuwende inzichten en resultaten. Waarbij de leefwereld van jongeren leidend is.

Atelier 1: Samenhang preventie en hulpverlening
Het PAO-traject in dit atelier leidde tot de conclusie dat het schoolverzuim van jongeren niet los kan worden gezien van de bredere maatschappelijke context en sociale omgeving waarin ze zich bevinden. Voor een succesvolle aanpak van schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten is dan ook een verandering nodig op meerdere niveaus tegelijk.

De ervaringen van jongeren staan centraal is dit atelier. In een spiegelgesprek vertelden jongeren bijvoorbeeld over hun ervaringen met schooluitval. Hieruit is veel waardevolle informatie verzamelend die aansluit bij de ‘0-doelstellingen’ en uitkomsten van het atelier.

Atelier 2: Veilig en thuis opgroeien
Het PAO-traject in dit atelier leidde tot de erkenning dat uithuisplaatsingen voor een belangrijk deel voorkomen kunnen worden door op het juiste moment en op de juiste wijze een verklarende analyse uit te voeren. Bij deze verklarende analyse is het belangrijk ouders en kinderen werkelijk serieus te nemen. Ook de ketensamenwerking tussen verschillende jeugdhulporganisaties en gemeenten is van cruciaal belang.

 

  Doel & aanpak

  * De werkplaats wil dat kinderen en jongeren in de regio Groningen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Dat gebeurt door een lerende omgeving te stimuleren in de jeugdhulp voor alle samenwerkingspartners.

  * De werkplaats wil betere preventie, betere toegang tot de jeugdhulp, betere afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp, meer veiligheid en minder uithuisplaatsingen. Gemeenten in de regio werken hier concreet aan via 4 0-doelstellingen: 0 jongeren verzuimen op school, 0 kinderen worden uithuisgeplaatst, 0 jongeren zijn dakloos en er is geen bureaucratie.

  * De aanpak is via actie-onderzoek: bottom-up, co-creatief en in gelijkwaardige samenwerking.