School en Jeugdhulp

School en jeugdhulp. Twee totaal verschillende werelden met eigen regels, financieringsstromen, doelen en activiteiten. Gemeenschappelijk kenmerk: ze gaan allebei over het welzijn van kinderen. En dus ligt samenwerking voor de hand. Echter, hoe doe je dat?

Door betere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te bevorderen, kunnen we zorgen dat zo min mogelijk kinderen uitvallen op school en dat minder kinderen gebruik maken van (zwaardere) vormen van ondersteuning. Er is al veel kennis ontwikkeld over hoe we dat het beste kunnen doen. Op deze site vind je daarom informatie over actuele ontwikkelingen rond het thema ‘School en Jeugdhulp’ en bruikbare publicaties. Daarnaast staat op deze site informatie over nieuw onderzoek dat op dit moment plaatsvindt en de resultaten die we daarvan in de toekomst verwachten.

Helemaal volledig kunnen we daarbij niet zijn. Heb je relevante aanvullingen voor ons, dan kun je contact met ons opnemen.

Achtergrond
Samenhang van opvoeding, onderwijs, opvang, hulp en begeleiding is nodig om kinderen en jongeren alle kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Ouders, professionals en organisaties moeten daarom nauw samenwerken en hun aanpak afstemmen. Jongeren hebben er baat bij dat eventuele belemmeringen in hun ontwikkeling tijdig worden gesignaleerd. Multidisciplinaire samenwerking is hierbij noodzakelijk. Zo zijn onderwijsprofessionals belangrijke signaleerders als het gaat om leer-, gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen en ouders, en zijn jeugdhulp professionals nodig voor het juist beoordelen van de signalen die buiten het domein van het onderwijs liggen. Denk aan ontwikkelingsproblemen en problemen in de thuissituatie.

Kind centraal
De transities jeugdzorg en de Wet passend onderwijs hebben veel in beweging gezet. Bestaande structuren worden afgebouwd en nieuwe samenwerkingsvormen zien het licht. Door niet de organisaties maar juist het kind centraal te zetten, gaan mensen op een heel andere manier naar hun werk kijken. Iedereen wil kinderen helpen die in de knoop zitten. Er moeten fundamentele keuzes gemaakt worden over hoe die hulp te organiseren.

Elkaar nodig
Er is vanuit verschillende kanten betrokkenheid bij het welzijn van kinderen. Scholen hebben een eigen ondersteuningsstructuur met mentoren en intern begeleiders. Echter, primair wil en moet het onderwijs lesgeven. Maar wat te doen met kinderen die in de knel zitten? Die kinderen hebben hulp nodig. Aan de andere kant wil jeugdhulp steeds vaker de omgeving van een kind betrekken bij de geboden hulp. Jeugdhulp en onderwijs hebben elkaar dus nodig. Daarom is het van belang om de mogelijkheden tot samenwerking in uitvoering en organisatie te onderzoeken.

Multidisciplinaire samenwerking
De samenwerking tussen school en jeugdhulp betekent in de praktijk dat professionals vanuit verschillende disciplines en ouders en leerlingen met elkaar samenwerken. Dit kan een intensieve samenwerking zijn waarin bijvoorbeeld een schoolmaatschappelijk werker leerkrachten ondersteunt in het samenwerken met ouders of bijvoorbeeld een samenwerking waarin een wijkteammedewerker afstemt met de zorgcoördinator of intern begeleider over ondersteuningsvragen van een kind.