AWTJ Samen op School (afgerond)

Hoe zorg je ervoor dat minder kinderen uitvallen op school en dat zij minder behoefte hebben aan ondersteuning? Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Samen op School doet hier onderzoek naar. Binnen de werkplaats Samen op School staat de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland centraal. Door middel van zowel langdurig als kortdurend onderzoek beantwoordt de werkplaats vragen over samenwerking, die zijn voortgekomen uit de praktijk. Hiermee draagt de AWTJ bij aan de afname van schooluitval en vermindering van de vraag naar (zwaardere) vormen van ondersteuning.

Uitdaging
Om uitval van kinderen op school en de vraag naar vormen van (zwaardere) ondersteuning te verminderen, beantwoordt de academische werkplaats Samen op School vragen vanuit de praktijk. De antwoorden op deze vragen vindt de werkplaats middels langdurig (promotie)onderzoek aan de ene kant, en kortdurend onderzoek (de zogenaamde Klein-en-Fijn projecten) aan de andere kant. Vervolgens verspreidt en implementeert de werkplaats de opgedane kennis.

De academische werkplaats Samen op School richt haar activiteiten op twee hoofdvragen:

  1. Welke typen sturing en samenwerking dragen het meest bij aan de realisatie van de transformatiedoelen?
  2. Welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp?

Doel
Samen op School heeft zich tot doel gesteld om:

  • Ontwikkelingskansen te verbeteren en achterstanden te voorkomen bij (met name kwetsbare) kinderen;
  • De regie van ouders te vergroten en het netwerk rond het gezin sterker te betrekken. Ook de eerstelijnszorg kan sterker betrokken worden;
  • Voor zoveel mogelijk kinderen een passende plek te vinden in het reguliere primair en voortgezet onderwijs;
  • De samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland te verbeteren.

Deelprojecten
De werkplaats heeft een viertal hoofdactiviteiten, ofwel deelprojecten:

  1. Er worden in de werkplaats twee promotieonderzoeken uitgevoerd. Het ene onderzoek richt zich op de inhoudelijke kant van samenwerking tussen gezinnen, onderwijs en jeugdhulp. Het andere onderzoek houdt zich bezig met de bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden voor een goede samenwerking. De meest recente ontwikkelingen van deze onderzoeken zijn te volgen op de SOS website.
  2. De werkplaats maakt ook kortdurend onderzoek mogelijk in de vorm van Klein-en-Fijn projecten. Studenten van hogescholen Windesheim en Viaa werken in deze projecten kortdurend aan een specifieke onderzoeksvraag die voortkomt uit de praktijk. Meer informatie over de inhoud van deze projecten en links naar de onderzoeksrapporten zijn te vinden op de SoS website.
  3. De promotieonderzoeken en Klein-en-Fijn projecten zijn opzichzelfstaande onderzoeken, maar staan in verbinding met Community’s of Practice (CoP) op scholen in IJsselland en Flevoland. Dit zijn leergemeenschappen waarin ouders, leerlingen en professionals uit het onderwijs en de jeugdhulp samen nagaan hoe zij bestaande werkwijzen op hun school kunnen verbeteren. Verslagen van CoP-bijeenkomsten en (contact)informatie om er zelf mee aan de slag te gaan, vindt u op de SoS website.
  4. Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden – door middel van een kennisinfrastructuur – de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Kennis delen is zodoende de vierde activiteit van de werkplaats. Voorbeelden en verslagen van bijeenkomsten en evenementen zijn te vinden op de SoS website.

Opbrengsten
Door samenwerking tussen de betrokken hogescholen, praktijkinstellingen, gemeenten en scholen zijn inmiddels 7 Klein-en-Fijn projecten afgerond. De daaruit voortgekomen onderzoeksrapporten geven antwoord op vragen uit de schoolpraktijk.

De 2 promotieonderzoeken leveren onder meer een tool op om de eigen samenwerkingspraktijk te analyseren en verbeteren, een workshop die interessant is voor de PO-raad en gemeenten en een Nederlandstalig boek over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

De inzichten en kennisproducten die Samen op School oplevert, deelt de werkplaats breed. Onder meer door het organiseren van bijeenkomsten, maar ook via nieuwsberichten en hun eigen website.

In september 2017 heeft Samen op School een succesvolle ‘Roadshow’ georganiseerd. 60 professionals, vertegenwoordigers van de participatieraad en jongerenraad Zwolle, bestuurders en wethouders maakten een (school)reis door IJsselland en Flevoland. Zij bezochten 3 scholen waar in workshops duidelijk werd gemaakt hoe de school vormgeeft aan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De roadshow heeft geresulteerd in een online Magazine en een sfeerfilmpje.

"We willen de regie van ouders vergroten en het netwerk rond het gezin sterker betrekken”