Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland

Regio: Friesland

In dialoog naar een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige zorg voor jeugd. AWTJ Friesland is een samenwerkingsverband tussen (vertegenwoordigers van) jeugdigen en ouders, praktijkorganisaties uit de jeugdsector, gemeenten, universiteit en hogescholen. De kennisinfrastructuur van de Friese werkplaats is opgebouwd rondom een zogenaamde dialoogtafelaanpak die bestaat uit continue leer-en verbetercycli op alle niveaus in de jeugdzorg. Hiermee willen zij in kaart brengen welke dilemma’s zich voordoen tijdens de transformatie en een bijdrage leveren aan het realiseren van een lerend jeugdhulpstelsel.

Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

De opbrengsten van het Peer School Support Project

In het Peer School Support Project heeft de AWTJ Friesland de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit heeft zij gedaan door middel van participatief onderzoek. Hieruit zijn 3 centrale thema’s naar voren gekomen, waarop de werkwijze School als Werkplaats (SAW) is doorontwikkeld. Lees meer >

Handleiding Dialoogtafelmethodiek nu in ‘light’ versie

Wil je op een gestructureerde manier zorgtrajecten kunnen analyseren, samen met jeugdigen, ouders en betrokken zorgprofessionals?

Binnen de AWTJF is in de afgelopen jaren een leer- en reflectie-instrument – de dialoogtafelmethodiek – ontwikkeld. Als vervolg op de uitgebreide handleiding voor het toepassen van de dialoogtafelmethodiek in de dagelijkse jeugdhulppraktijk, is in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool een ‘light’ versie van de handleiding uitgewerkt. Lees meer >

Friese dialoogtafels bieden ruimte voor reflectie op het zorgtraject

Een hulpverleningstraject is in de praktijk vaak een complex proces dat zich niet altijd ontwikkelt zoals gewenst of verwacht. Om systematisch te kunnen evalueren welke factoren bevorderend en belemmerend werken in het zorgtraject, heeft de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) de Dialoogtafelmethodiek ontwikkeld. De dialoogtafel biedt jeugdigen, ouders en hulpverleners de ruimte om vanuit een gelijkwaardige positie te reflecteren op de hulpverlening die zij hebben ontvangen of gegeven. Lees meer >

Peer School Support Project (AWJ Friesland)

In het Peer School Support Project verbeteren studenten School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO. Hoe wordt de ondersteuning op school door jongeren ervaren? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren? Deze vragen staan centraal in het project dat bestaat uit praktijkgericht behoeftenonderzoek gecombineerd met participatief ontwerponderzoek. Jongeren vertellen over hun ervaringen met de ondersteuning op school. Lees meer >

ST-RAW
Friese gemeenten werken met dialoogtafels

Een aantal Friese gemeenten (zowel groot en middelgroot, als ook plattelandsgemeenten) werkt met zogenaamde dialoogtafels. Dialoogtafels zijn gespreksbijeenkomsten waar een gezin met zorgvragen en/of opvoedingsproblemen en alle betrokkenen rond dit gezin aan deelnemen. Lees meer >

Peer School Support Project

Het ‘Peer School Support Project’ (PSSP) is voor leerlingen met psychosociale problemen op het MBO. Welke ondersteuning krijgen zij vanuit school? En hoe ervaren zij dat? Wat kan beter? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren? Jongeren vertellen over hun ervaringen met de ondersteuning op school. Lees meer >

Nieuws

22 april 2020
De opbrengsten van het Peer School Support Project

In het Peer School Support Project heeft de AWTJ Friesland de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit heeft zij gedaan door middel van participatief onderzoek. Hieruit zijn 3 centrale thema’s naar voren gekomen, waarop de werkwijze School als Werkplaats (SAW) is doorontwikkeld. Lees meer >

19 februari 2020
Handleiding Dialoogtafelmethodiek nu in ‘light’ versie

Wil je op een gestructureerde manier zorgtrajecten kunnen analyseren, samen met jeugdigen, ouders en betrokken zorgprofessionals?

Binnen de AWTJF is in de afgelopen jaren een leer- en reflectie-instrument – de dialoogtafelmethodiek – ontwikkeld. Als vervolg op de uitgebreide handleiding voor het toepassen van de dialoogtafelmethodiek in de dagelijkse jeugdhulppraktijk, is in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool een ‘light’ versie van de handleiding uitgewerkt. Lees meer >

29 november 2019
Pizza eten en praten over jeugdhulp

Tegen welke problemen lopen jongeren aan in de jeugdhulpverlening? En in hoeverre sluit de hulp aan bij wat jongeren nodig hebben? De AWTJ Friesland ging deze maand in gesprek met een groep jongeren bij Jimmy’s in Leeuwarden. De gesprekken die tijdens deze ‘Pizza meet-up’ gevoerd werden, leverden waardevolle inzichten op. De verhalen van de jongeren onderstreepten hoe belangrijk het is om samen te investeren in de vernieuwing van de Friese jeugdhulp. Lees meer >

RSS feed RSS feed AWTJ Friesland

7 juli 2020
Save the date: ZonMw Startbijeenkomst

Op maandag 5 oktober 2020 vindt in de regio Utrecht de startbijeenkomst plaats van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd. Het ochtendprogramma zal naar verwachting plenair zijn voor een breed publiek. Het middagprogramma zal in het teken staan van gerichte uitwisseling tussen de kenniswerkplaatsen onderling. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de onzekere situatie rondom het Coronavirus.

Het bericht Save the date: ZonMw Startbijeenkomst verscheen eerst op Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland.

Lees meer >
7 juli 2020
Nieuwe digitale tools voor professionals

Uit de analyses van hulpverleningstrajecten in het Dialoogtafelproject blijkt onder meer dat jongeren en gezinnen nog te vaak hulp ontvangen die niet past bij hun problemen en behoeften en niet tot gewenst resultaat leidt. We zien dat een systematische, verklarende probleem-, krachten- en interventieanalyse vanuit een integraal denkkader regelmatig ontbreekt. Hierdoor lukt het in de

Het bericht Nieuwe digitale tools voor professionals verscheen eerst op Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland.

Lees meer >
7 juli 2020
Dialoogtafel beschikbaar via OP Jeugd

In de afgelopen jaren zijn 28 dialoogtafels in de Friese regio gehouden. De dialoogtafels geven inzicht in hoe de dagelijkse jeugdhulppraktijk functioneert met concrete aanknopingspunten om structureel aan verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening te werken. Uit de resultaten is gebleken dat het instrument duidelijke meerwaarde heeft in de praktijk, waar ruimte voor reflectie

Het bericht Dialoogtafel beschikbaar via OP Jeugd verscheen eerst op Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland.

Lees meer >
7 juli 2020
Samenwerking onderwijs en zorg

Wat is nodig om te zorgen dat onderwijs- en zorgorganisaties en professionals beter samenwerken? Wat kunnen we met elkaar leren van bestaande praktijkvoorbeelden? Wat werkt goed in de samenwerking, wat werkt belemmerend en hoe dat komt? Welke oplossingen kunnen we ontwikkelen en implementeren in de praktijk? Leernetwerk In het kader van het project ‘Samenwerking onderwijs

Het bericht Samenwerking onderwijs en zorg verscheen eerst op Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland.

Lees meer >
7 juli 2020
Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen

Wat is nodig om te zorgen dat gezinnen met meerdere problemen op verschillende leefgebieden zich voldoende gehoord voelen en goed worden geholpen? Hoe kunnen we zorgen dat het noodzakelijke maatwerk en de best passende hulp voor de meest kwetsbare gezinnen tijdig wordt ingezet? Integrale maatwerkaanpak In het project ‘Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen’ ontwikkelen we integrale

Het bericht Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen verscheen eerst op Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland.

Lees meer >

Publicaties

Pizza eten en praten over jeugdhulp

Infographic vernieuwd: Aan de slag met de dialoogtafel

Interdisciplinair samenwerken in de schoolcontext

Partners

 • Jeugdhulp Friesland
 • Accare kind- en jeugdpsychiatrieAccare Kinder-en Jeugdpsychiatrie
 • Kinnik Kind en Jeugd GGZ
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
 • GGD Fryslân
 • MEE
 • REIK
 • RENN4
 • WELLZO
 • Zorgbelang Fryslân
 • Sociaal Domein Friesland
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Leeuwarden
 • Coöperatie Amaryllis
 • Gemeente De Fryske Marren
 • Gemeente Heerenveen
 • Friesland College
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • UMCG
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Fries Sociaal Planbureau
 • NSPOH
 • Academische Werkplaats Publieke gezondheid Noord Nederland
 • Zorg Innovatie Forum
 • Samenwerkingsverband Fryslân-Noard
 • Sociaal Consortium Friesland

Contact

https://awtjf.nl/

Coördinator: Alona Labun
info@awtjf.nl